GALERIE CAESAR

CAFÉ RESTAURANT CAESAR

                  
                         

                                                      Galerie Caesar


VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

O NÁS / CURRICULUM VITAE

1990 - 8. 11. úpis základního kapitálu Galerie Caesar, akciové společnosti
-jednání se Státním ústavem památkové péče v Olomouci o podmínkách pronájmu prostor v Domě U Zeleného věnce
1991 – zápis Galerie Caesar, akciové společnosti do podnikového rejstříku
- jednání s Úřadem města Olomouce o podmínkách pronájmu přízemních prostor radnice k provozování galerie a kavárny Caesar
- červenec - otevření výstavní síně a prodejny v Domě U Zeleného věnce
- říjen - první oficiální výstava
1992, září - otevření Galerie Caesar v budově radnice
- říjen - zprovoznění kavárny Caesar v budově radnice (projekt rekonstrukce prostor: Studio OSA – Fabián, Lubič, Polách)
1993 - spolupořadatelství 1. ročníku Olomouckého kulturního léta
- transformace akciové společnosti na družstvo
- rozšíření kavárny Caesar do prostory mazhausu, vznik pizzerie
1995 -1. ročník sochařského sympozia Sloup
1997 - jednání s Úřadem města Olomouce o podmínkách nové nájemní smlouvy na prostory užívané Galerií Caesar
1998 - uzavření nové nájemní smlouvy
2000 - vybudování plnohodnotné kuchyně s nabídkou italských jídel (registrovaná  značka Café Reastaurant Caesar)
2001- jednání s Městem Olomouc o rozšíření galerie a rekonstrukci restaurace Caesar
2002 - uzavření nájemní smlouvy s Městem Olomouc
- rekonstrukce restaurace a rozšíření výstavních prostor Galerie Caesar (projekt Jiří Pelcl, Martin Lubič)
- září - slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor galerie
2009 - kompletní rekonstrukce salonku
- účast na Mezinárodním veletrhu umění Brno Art Fair
2010 Produkce koncertů The Residents (+ 2013, 2016)
2013 Rekonstrukce interiéru restaurace (Ing. arch. Alice Michálková, Ing. arch. Pavel Pospíšil)
2014 Produkce koncertu Laibach
 


Galerie Caesar vzniká z iniciativy a finanční podpory členů Spolku olomouckých výtvarníků a řady jejich přátel ve spolupráci s městem Olomouc v roce 1991, kdy od července téhož roku zahajuje svoji činnost v místě svého prvního působiště v Domě U zeleného věnce na Dolním náměstí v Olomouci. Od září 1992 sídlí v části přízemí olomoucké radnice. Zároveň je v přilehlých prostorách vybudována kavárna, která poskytuje finanční zdroje pro výstavní aktivity galerie. Program je zaměřen na prezentaci současného umění, na výstavy významných českých i zahraničních umělců, stejně tak je věnován prostor mladým, začínajícím či neznámým autorům. Ke každé výstavě je vydáván katalog  s reprodukcemi, textem a biografickými údaji, pro návštěvníky galerie zdarma. Výstavní program sestavuje a zaštiťuje každé tři roky volená výstavní rada.
Vedle své výstavní činnosti galerie pořádala sochařská sympozia Sloup, konané na pěší zóně Horního náměstí. Dále pak se spolupodílí  na širších kulturních aktivitách ve městě (Olomoucké kulturní léto, besedy, autorská čtení, divadla a pod.). Galerie připravila řadu výstav olomouckých umělců v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Rakousko, Maďarsko) a také několik realizací výstav a projektů ve spolupráci se  statutárním městem Olomouc. 
Galerie se pravidelně od roku 2002 účastní Veletrhu současného umění Art Prague, který se koná ve Výstavní síni Mánes v Praze. 

Celou svou činností se galerie snaží přispívat k budování image města jako kulturně vzdělanostního centra regionu a republiky. Odborná veřejnost řadí Galerii Caesar mezi nejdůležitější galerie v České republice

O výstavách a činnosti Galerie Caesar přinášejí zprávy, informace a recenze téměř všechny deníky a odborné časopisy v České republice (mj. Atelier, Prostor Zlín, Revolver Revue, Bulletin Moravské galerie, Labyrint).  Český rozhlas a Česká televize z mnohých vernisáží a výstav přináší zpravodajství v denních zprávách a kulturních rubrikách (např. Album 93, Kultura 95 (dokument o činnost GC), J. Štreit Lidé olomouckého okresu (1995), Moravskoslezský salon - Tryskáči (1997), Kdo je... (J. G. Dokoupil, Praha, Olomouc, Ostrava, 1997), Pohádkový svět komiksu, 2000). Stá výstava GC, medailon Miroslava Šnajdra st., Jana Knapa ad. Galerie kromě svých kmenových autorů stále spolupracuje např. s Otakarem Hudečkem, Janem Knapem, Milanem Kuncem, Jiřím Kubovým, Janem Vyleťalem ad.

Činnost galerie je dokumentována: Nová Encyklopedie českého výtvarného umění / The New Encyclopedia of Czech Art (Praha, Akademia 1995); Lexikon (SCA, Společnost pro současné umění 2000); Dějiny českého výtvarného umění (Praha, Akademia 2007); Galerie Caesar / dokumentační stř edisko AVU Praha; Archiv výtvarného umění; Knihovna Národní galerie, Praha; Národní knihovna, Praha; Centre Pompidou, Paris ad.

Význam a činnost galerie je podtržena celou řadou návštěv významných osobností politické a kulturní scény (Václav Havel, Olga Havlová, Václav Klaus, ministři kultury Pavel Tigrid a Pavel Dostál, Petr Pithart, slovinský velvyslanec Zvone Dragan, Běla a Jiří Kolářovi, Meda Mládková, Milan Knížák, Miloš Zeman, Ivan Theimer, kulturní atašé U.S. Embassy Prague David Gainer ad.)
  


 

TEXT V KATALOGU 30 LET GALERIE CAESAR

Galerie Caesar zahájila svou pravidelnou výstavní činnost v roce 1991. V tu dobu u nás začala vznikat celá řada soukromých galerií. Devadesátá léta byla však bohatá nejen na jejich vznik, ale rovněž i na jejich zánik. Ačkoliv situace nebyla vždy jednoduchá, a pravděpodobně jsme měli i trochu štěstí, jistě vedle toho stálo pevné odhodlání vybudovat v Olomouci dynamickou a otevřenou výstavní instituci, která bude zaměřena na prezentaci kvalitního současného umění s mezinárodním přesahem na profesionální úrovni. Galerie Caesar dnes patří mezi nejstarší a nejvíce ceněné galerie svého druhu v České republice.

Ačkoliv svobodné podnikání započalo až po převratu v roce 1989, kořeny Galerie Caesar, ale také Spolku olomouckých výtvarníků, hledejme daleko dříve. V Olomouci v 70. a 80. letech fungovala Galerie pod podloubím, jejíž výstavní program byl zaměřen na prezentaci mladší a střední generace autorů. Právě v 80. letech až do jejího zániku se na profilaci galerie podílí teoretička Yvonna Boháčová, Ladislav Daněk, Oldřich Šembera a řada dalších osobností, které dnes patří k Caesarovi. Ke každé výstavě byl vydáván katalogový list v Šemberově grafické úpravě. Činnost galerie byla ukončena počátkem 90. let privatizací domu, kde sídlila.

Rok 1989, rok nově nabyté svobody, umožnil vznik výtvarných či profesních spolků a rovněž soukromých galerií. V Olomouci bylo na co navázat, bylo možno opřít se o předešlé aktivity, a tak vzniká první myšlenka založit nezávislý spolek umělců a souběžně s tím se formuje přesvědčení o nutnosti založit galerii. V Olomouci vznikly dva výtvarné spolky – Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO provozuje od r. 1993 Galerii G, nyní Galerii města Olomouce) a Spolek olomouckých výtvarníků (SOV), který má zázemí v Galerii Caesar.

Všechny umělce nově vznikajícího Spolku olomouckých výtvarníků spojují profesní a přátelské vazby. V době jeho utváření se vedou vzrušené diskuse o jeho fungování, náplni a funkci. Stále více se souběžně s tím prosazuje myšlenka o založení galerie. Převážná část členské základny Spolku se spojuje s několika dalšími přáteli výtvarného umění, společně zakládají a svými finančními vklady umožňují vznik akciové společnosti Galerie Caesar (v roce 1993 se akciová společnost transformuje na Družstvo pro podporu výtvarného umění). Je potřeba zmínit, že Galerie Caesar byla založena a je provozována jako kolektivní vlastnictví více jak třicítky výrazných osobností výtvarné kultury – výkonných umělců a přátel umění s cílem obohatit kulturní atmosféru města o alternativní nezávislý vklad. Od samého počátku však tímto vkladem nebyly míněny spolkové přehlídky nebo výstavy členů Spolku, nýbrž především výstavy umělců, s jejichž dílem by se olomoucká veřejnost jinak nemohla seznámit.

Následně se hledá vhodný objekt a mezi jinými se naskytne „opuštěný“ prostor v radnici. Složitá jednání vyústila sepsáním nájemní smlouvy s tehdejším primátorem Milanem Hořínkem. Ten je pro Caesara klíčovou osobou a jemu patří největší dík za odvahu podpořit tento projekt. Realizace každého projektu je určena vizí, která byla na jeho počátku a ochotou všech, kteří se s ním ztotožnili. Jen tak ji (my všichni) můžeme realizovat a překonávat případné překážky.

Galerie zahájila činnost v roce 1991 ve svém prvním působišti po vstřícném jednání s Památkovým ústavem v domě U Zeleného věnce na Dolním náměstí. V tu dobu již probíhala rekonstrukce prostor v radnici a v září 1992 galerie otevírá výstavou svých umělců novou výstavní síň.

Rekonstrukci galerie, prodejny výtvarných potřeb a restaurace, která je hlavním zdrojem krytí nákladů galerie, řešil akad. soch. Martin Lubič, který se rovněž podílel na řešení osvětlení radničního nádvoří. Galerie totiž přišla s nápadem zde pořádat divadelní a hudební produkce, a tak stála i u zrodu prvního ročníku Olomouckého kulturního léta.

Od září 1992 se plně rozjíždí výstavní program, na jehož koncepci se podílí volená výstavní rada ve spolupráci s galeristou. Vyvážená výstavní dramaturgie tvořená nezávislou odbornou komisí, důraz na uměleckou kvalitu výstav, stejně jako nezávislost na komerčním úspěchu, začaly záhy budovat renomé galerie, která je dnes bez nadsázky považována za jeden z nejvýznamnějších mimopražských výstavních prostorů ve srovnání s těmi, jež mají obdobně vysoké nároky.

Galerie přináší výstavy experimentální a nekomerční, přehlídky významných českých i zahraničních umělců. Prostor je věnován začínajícím autorům, umění instalace i akce, architektuře, fotografii a kvalitnímu umění z regionu, ke všem výstavám je vydáván katalog. Vedle hlavního výstavního programu a řady doplňkových akcí, jako jsou Artprojekty, besedy, přednášky, autorská čtení či charitativní projekty, galerie pořádá výstavy svých umělců v galeriích doma i v zahraničí, spolupracuje na výměnných výstavách a velmi plodná je spolupráce se zahraničním odborem města Olomouce a partnerskými městy. Galerie pořádala několik ročníků Sympozia Sloup, který probíhal v sousedství galerie přímo na Horním náměstí, výsledná díla jsou instalována v olomouckých parcích. V říjnu 2000 byla uspořádána v pořadí stá výstava.

V roce 2001 byla Galerie Caesar vybrána jako jediná galerie ze střední Moravy na prestižní Veletrh současného umění Art Prague, jehož se účastní až do roku 2016. Rovněž byla pozvána na veletrh Brno Art Fair v roce 2009. V roce 2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce restaurace a rozšíření výstavních prostor galerie.
Galerie uspořádala několik mimořádných hudebních představení spojených s výstavami. V roce 2010 proběhla výstava The Residents Residence in Olomouc, která započala pravidelnou spolupráci s touto americkou avantgardní hudební skupinou a uspořádání koncertů v rámci evropského turné rovněž v Olomouci (2013 Wonder of Weird, 2016 Shadowland). V roce 2014 uspořádala galerie koncert slovinských Laibach a následně v roce 2016 výstavu Laibach Kunst.
Galerie pokračuje ve všech svých aktivitách až do současnosti. I během pandemie se podařilo uspořádat většinu výstav.
…a dnes slavíme 30. výročí své činnosti.

O činnosti galerie vypovídá soupis všech jejích aktivit. To jsou ale často pro čtenáře jen suchá data. Jistě je možné zdůraznit nejdůležitější výstavy či projekty, ale v paměti asi nejvíce zůstává každé obohacující setkávání s umělci, kteří v galerii vystavují. Stejně živé jsou vzpomínky na setkání a návštěvy osobností české kultury i politiky, nejvíce však Medy Mládkové, Jiřího Koláře, Olgy Havlové, prezidenta Václava Havla nebo ministra kultury Pavla Tigrida. Znovu by mohl následovat dlouhý seznam.

Za celou činností galerie je vždy vidět jen několik lidí, ale je třeba poděkovat všem, umělcům i těm, kteří se na jejím provozu podílejí. Dík za dlouhodobou vstřícnost a podporu jistě patří statutárnímu městu Olomouc, Ministerstvu kultury ČR, Olomouckému kraji, ambasádám, ale rovněž všem návštěvníkům galerie i restaurace. Bez této podpory a také bez zájmu návštěvníků bychom toho mnoho nedokázali.

Dnes můžeme konstatovat díky ohlasům a hodnocením odborné, ale i laické veřejnosti, že se olomoucké (tedy regionální) galerii podařilo díky svému kvalitnímu programu a profesionální práci stát se jednou z nejdůležitějších galerií svého druhu v České republice.

Miroslav Schubert
Galerie Caesar

 

GALERIE CAESAR
Do 5/1993 akciová společnost
Od 6/1993 Družstvo pro podporu výtvarného umění
Horní náměstí – radnice, 771 00 OLOMOUC
IČO 47 67 33 11

Vedení družstva:
Představenstvo:
Oldřich Šembera, předseda představenstva
Miroslav Schubert, místopředseda představenstva
členové:
Otto Bébar
Milena Valušková
Jiří Žlebek
 

Tel:   585 225 587 (galerie)
Tel.:  585 229 287 (restaurace)


galerie.caesar@email.cz 

restaurant.caesar@email.cz 

www.galeriecaesar.cz 

1/ Výstavní síň Galerie Caesar
2/ Prodejna výtvarných potřeb
3/ Café Restaurant Caesar
4/ Spolek olomouckých výtvarníků


 

SPOLEK OLOMOUCKÝCH VÝTVARNÍKŮ
 

Ustavující schůze / schváleny stanovy SOV 17. 4. 1991

Registrace SOV na Ministerstvu vnitra ČR 26. 4. 1991

Přípravný výbor SOV – Petr Kutra, Jan Jemelka, Ondřej Michálek

Od r. 1993 tajemník / 2017 předseda SOV Miroslav Schubert

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ

Jan Ambrůz, Otto Bébar, Jana Bébarová, Tomáš Černoušek, Ladislav Daněk, Lubomír Dostál, Vladimír Havlík, Markéta Kuxová, Pavel Herynek, Jan Jemelka, Jana Jemelková, Petr Jochmann, Inge Kosková, Miroslav Koupil, Slavoj Kovařík, Miroslav Koval, Anežka Kovalová, Jiří Krtička, Petr Kutra, Jiří Lindovský, Ondřej Michálek, Milan Obenaus, Ivo Přeček, Studio OSA (Petr Fabián, Martin Lubič, Jan Polách), Oskar Přindiš, Miroslav Střelec, Oldřich Šembera, Miroslav Šnajdr st., Miroslav Šnajdr ml., Jindřich Štreit, Miroslav Urban, Milena Valušková, Jindřich Walla, Jiří Žlebek

NOVÍ ČLENOVÉ

1992 Michal Macků
1993 Miroslav Schubert, Miroslav Sychra
1994 Vladimír Báthory, Zdeněk Kučera
1998 Dana Puchnarová,
1999 Jan Herynek

HOSTÉ Adéla Bébarová, Kristýna Boháčová, Adam Dostál,Klára Klose, Jaroslav Koléšek,
Tomáš Lampar, Vladimír Pospíšil, Pavel Preisner, Aleš Szotkowski, Jana Šindelová, Jiří Toman, Eva Janovská, Jan Krtička, Jana Kučová, Jan Kutra, Bronislava Šnajdrová, David Jedlička

VYSTOUPILI: 1992 Jindřich Walla
1999 Ladislav Daněk, Vladimír Havlík, Michal Macků, Petr Jochmann, Anežka Kovalová, Miroslav Koval

ZEMŘELI: 2001 Tomáš Černoušek, 2003 Slavoj Kovařík, 2006 Petr Fabián, 2006 Ivo Přeček, 2012 Oskar Přindiš, 2014 Miroslav Střelec, 2018 Jana Jemelková

OCENĚNÍ ČLENŮ SOV

CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE

2006
Jindřich ŠTREIT – Cena Osobnost roku v oblasti kultury

2008
Oldřich ŠEMBERA – Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast výtvarného umění

CENA MĚSTA OLOMOUCE

1998
Ing. Arch. Tomáš ČERNOUŠEK – Cena města Olomouce v oblasti architektura
Ivo PŘEČEK – Cena města Olomouce v oblasti fotografie
Miroslav ŠNAJDR st. – Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

1999
Jindřich ŠTREIT – Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

2000
Slavoj KOVAŘÍK – Cena města Olomouce za celoživotní tvůrčí činnost v oblasti výtvarné umění

2007
Milena VALUŠKOVÁ – Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

2010
GALERIE CAESAR – Cena města Olomouce za počin roku 2010

2016
Zdeněk ŠTEFKA – Cena v oblasti kultura


Gallery History

Galerie Caesar arose from the initiative and financial support of the members of the Organisation of Olomouc Creative Artists and many of their friends, in co-operation with the city of Olomouc, in 1991, when in July of that year it began its activities at its first headquarters in the building U zeleného věnce / At the Green Wreath on Dolní náměstí / Lower Square in Olomouc. Since September 1992 it has been located in the ground floor of the Olomouc Town Hall. At the same time, a coffee house was built adjacent, which provides a source of funding for the gallery’s exhibition activities. Its program is aimed at presenting contemporary art in exhibitions by famous Czech and foreign artists, and also to give space to young or unknown artists who are just starting their careers. Every exhibition is accompanied by a professionally printed catalogue with reproductions of the works featured, texts and biographical details – made free to gallery visitors. In addition to its gallery exhibitions, the gallery also runs the sculptural symposium Sloup / Column held in the pedestrian zone of Horní náměstí / Upper Square and takes place in wider cultural activities in the city (Olomouc Year of Culture, meetings, authors readings, theatre, etc.). The gallery prepares many exhibitions by Olomouc artists abroad, and several on-going exhibitions and projects in co-operation with the Olomouc Town Office. In all of its activities, the gallery attempts to contribute to establishing the city’s image as a culturally-advanced centre of both the region and the republic.

The exhibitions and activities of Galerie Caesar are covered and followed by nearly every serious newspaper and journal in the Czech Republic (Atelier, Prostor Zlín, Revolver Revue, Bulletin Moravské galerie, Labyrint, among others). Czech Radio and Czech TV have reported on many openings and exhibitions, in both daily news reports and cultural affairs broadcasts (Album 93, Culture 95 (a documentary on the gallery’s activities), J. Štreit People of the Olomouc Region (1995), Moravian-Silesian Salon - Tryskáči (1997), Who is... (J.G. Dokoupil, Prague, Olomouc, Ostrava, 1997), The Fairy-Tale World of Comics, 2000)


For other information on the gallery see: Nová encyklopedie českého výtvarného umění / The New Encyclopedia of Czech Art (Prague: Akademia, 1995); Lexikon / Dictionary (SCA, Společnost pro současné umění / Society for Contemporary Art, CD-ROM, 2000).

 

© Galerie CAESAR

NAVRCHOLU.cz