Pavel Herynek - Jan Jemelka - Jiří Krtička

Okouzleni krajinou.


VERNISÁŽ / POHLEDY DO VÝSTAVY

 

Tři ateliéry, tři okna do zahrady, tři tvůrci, okouzlení krajinou a přírodou a tři zcela odlišné projevy, záznamy okolí, dokumenty vlastních vnitřních krajin. Odlišné a přece blízké. Odlišné přirozenou rozdílností každého z nich, rozmanitostí výtvarných výrazů, námětů, technik i materiálů. Blízké svou inspirací, místem, generační spjatostí a především provázané přátelstvím.

Právě přátelství a společné téma krajiny dovedlo tyto tři umělce k nynější výstavě, která představuje jejich nedávno vzniklá díla, z období několika posledních let, ale také zcela čerstvě vytvořená pro tuto výstavu. Společným jmenovatelem není pouze téma – krajina –, ale také materiál – papír. Ačkoliv každý z tvůrců se prezentuje různou výtvarnou technikou, výstava se zaměřuje na práce spojené s mediem papíru. Všichni tři autoři patří ke Spolku olomouckých výtvarníků a v Galerii Caesar již vystavovali, v tomto složení ovšem poprvé.

Z tušových kreseb Pavla Herynka tryská energie. Pohyb a dynamika jsou charakteristické pro jeho tvorbu, v níž vede dialog nejen s přírodou, ale též se sebou samým. V jeho lyrických záznamech krajin si divák dle vlastní fantazie může lehnout do vysoké trávy, se kterou si pohrává vítr, projít se skalním městem nebo obdivovat rovné horizonty okolní krajiny. Rázná, uvolněná kresba je buď naprosto osvobozena od jakýchkoliv hranic a jakoby přetékala a proudila z plochy obrazu, nebo naopak v kresbách „Kamenů“ je koncentrovaná a pevně sevřená jasně vymezenými tvary a vyvolává tak pocit stability, tíhy, ale i napětí. Básnivost vlastních černobílých kreseb dokáže převést i do prostoru, ve vystaveném objektu se zrcadlí jeho vnímání přírody; v jednotlivostech, ve výsecích krajiny – v kamenech či prosté větvi – skládá hold přírodě jako celku.

Jan Jemelka ač původní profesí malíř, prezentuje se na výstavě jako grafik. Jeho barevné dřevořezy jsou otisky příběhů, prožitků spojených s krajinou. Jde o záznamy pouti do Santago de Compostely, v nichž například západ slunce transformuje do motivu zrození, ale také o záznamy pouti životem, do které patří i smrt blízkých. Sílu a moc přírody ukazuje v setkání s bleskem, v přírodních živlech je to voda – moře –, či vzduch – let poštolky. Grafiky tak nepředstavují klidné, zafixované dojmy, naopak obsahují pohyb, události, živly. Dynamika, živost a především spjatost s přírodou se odráží v námětech, ale rovněž v technickém provedení jeho prací.

Výrazným prvkem grafik jsou otisky struktury dřeva, které společně s živým rukopisem umocňují jejich živý výraz. Díla prostupuje téma přírody, zároveň se jimi intenzivně prolíná hluboká a pokorná víra v Boha. Zapadající slunce se tak proměňuje v eucharistii, blesk v rány Kristovy, let poštolky je rovněž zasvěcen Kristu a navíc je tu inspirace básní Gerarda Manleyho Hopkinse: 

Poštolka
Ježíši Kristu, našemu Pánu
(překlad Josef Hrdlička)

Za jitra zřel jsem miláčka jitra, prince království
světla, poštolku vábenou rozbřeskem barvitým,
opřenou o pevný vzduch v letu, uchvácenou jím
ve skluzu, támhle je, na uzdě křídel jak se chví

v své extázi! A krouží dál, až nakreslí
jak ostří brusle ladný oblouk, klouzavým
vzletem, vzdor vichřici, a srdce tepem vzrušeným
mi tluče v úžasu z ptačího mistrovství!

Divá krása, smělost, čin, ó vzduch a pýcha perutí
v jednom! Oč víc Tvá výheň ohně, stotisíckráte
násobí strmou závrať krásy té, ó můj rytíři!

Není divu, vždyť pluh se zatřpytí jen potem
a žárem zmodralé uhlíky, můj nejdražší,
palčivě propalují se a žhnou nachovým zlatem.

Jiří Krtička pevně ukotvený a jistý ve svém projevu, založeném na geometrických tvarech, které rovněž vycházejí z přírody. Precizně pracuje s barevnými valéry, se vzájemnou komunikací barev a tvarů. Dokáže ve svých obrazech vytvořit působivou čistotu, harmonii, klid, které jsou nepochybně závislé na zkušenosti s krajinou, horským terénem, vůní vzduchu. Ačkoliv by na první pohled mohl nezasvěcený divák konstatovat, že se jedná pouze o minimalistické abstraktní malby, jde ve skutečnosti o záznamy prožitků z přírody, cest, krajiny. Ve zdánlivě neurčitých tvarech jsou skryty například průhledy z oken vysílače na Ještědu. Ty jsou vyjmuty, oproštěny a transformovány do jednoduchých tvarů a proměňují se a varírují v různých barevných odstínech. A právě tato jednoduchost dává vyniknout exaktní práci s barevnými pastely, působivými nejen svými barvami, ale i nuancemi matů, lesků dosahovanými jejich vrstvením a prolínáním. Za domnělou kompoziční jednoduchostí se tak skrývají velmi koncentrované a precizně vysoustružené záznamy krajin a prožitků.

Umělecké téma krajiny se v průběhu staletí proměňuje, od svého největšího rozkvětu jako samostatného oboru v devatenáctém století vývoj dospěl v současnosti do fáze, kdy není možné absolvovat na českých výtvarných školách krajinomalbu jako samostatný obor. Byla včleněna do ateliéru environmentu či multimediální tvorby. Dostává se tak do širšího kontextu především přírodních věd a ekologie. Do současného pojetí přírody pronikají obecně společenské problémy životního prostředí a negativních dopadů lidské činnosti na něj. Naši tři autoři stojí stranou tohoto trendu, jejich tvorba je svrchovaná, suverénní a přeci pokorná a plna obdivu a lásky k přírodě. Jejich krajiny jsou introspekcí do vlastních krajin duše, do jimi zhmotněné paměti přírody.

Šárka Belšíková, srpen 2018

 

Název výstavy „Okouzleni krajinou” zcela jasně vyjadřuje Váš kladný vztah k tomuto fenoménu. Vaše obrazy jsou svébytnými záznamy krajiny, přírody. Jsou jejím otiskem ve Vaší mysli a zároveň její transformací skrze Vaše prožitky. Zhmotněná paměť krajiny ve vystavených dílech je tak zároveň i zhmotněním Vaší vnitřní paměti. Čím Vás krajina tolik okouzluje? A co Vás pobízí k výtvarnému ztvárnění krajiny?

Pavel Herynek:
Při vaší otázce mne napadají slova Vladimíra Holana: Příroda nemá na dosah ruky nic, nic. Jak je však možné, že člověk jde pro to, co by potřebovala ona, k ní?
(Vladimír Holan, Lemuria (1934–1938), nakl. Brody, Praha 1996).
V dětství, v tom rozhodujícím období člověka, na mne zapůsobila nejsilněji příroda a krajina na Českomoravské vysočině, kde jsem v Proseči prožil mladá léta. Byl jsem v každodenním styku s přírodním děním. Rodiče měli malé hospodářství a bylo povinností nás dětí pomáhat jim při polních pracích. Vzpomínám si, jak silně jsem vnímal proměny krajiny při práci i za návratů z pole, často až za tmy, pěšky nebo z vozu taženého našimi kravkami. Střídání ročních období a s tím související obměňování podoby polí, luk a okolních lesů.

Nezapomenutelné jsou i naše dětské výpravy do blízkých pískovcových skal s roztodivnými tvary a seskupeními skalních útvarů. Vizuální zážitky byly nedílně spojené s vnímáním vůně borového lesa, vlahého ovzduší protékajících potoků a chuti lesních plodů – borůvek, jahod, brusinek, malin a ostružin. A na temnějších vlhkých místech nálezy voňavých hřibů, křemeňáků, kozáků a podél borovinky žlutých klouzků.  Dalším působivým živlem pro nás byla voda se svými živočichy. Hlavně Vrabkův rybník, kde jsem byl skoro denně se svým kamarádem ze mlýna. Chytali jsme karásky a žáby, za větru pouštěli plachetnice, koupali se. Neměl bych v souvislosti s mými kresbami zapomenout ani na dojmy z okolních lomů ve Chřibech a na Pánově kopci, kde se těžila žula na dlažební kostky a drtil kámen na štěrk. Krása geometrie kamenných stěn, barva horniny a její textura je pro výtvarníka stejně inspirativní jako ryby, motýli, brouci nebo ptáci. 

Příroda živá i neživá je pro mne nevyčerpatelným zdrojem potěšení. Dnes se staráme s ženou o naši zahradu a nacházíme zde denně, tak blízko nás, plno krásy. Příroda a krajina mne v průběhu ročních období uchvacuje neustálými proměnami, stálým opakováním probouzení a spánku. Krása, vitalita a vznešenost přírody – to je to, co mne tolik okouzluje.

A co mne pobízí k výtvarnému ztvárnění krajiny a přírody?Jsou to mé vizuální zážitky a má touha se o ně podělit s ostatními. Hledám neilustrativní záznam svých okouzlení a snažím se o jeho komunikativní sdělení. Odměnou mi je divákova odezva a občas i jeho souznění s mým výtvarným projevem.

Jan Jemelka:

Nejsem krajinář, malíř zachycující fotograficky nálady, momentky z přírody. Nechci dělat výseky z krajiny jako nekonečný pás filmu.  Nahodile porcované výjevy z obrazu přírody jsou samoúčelné. Hledám spíš tajemné body na těle země. Místa krásného vyzařovaní. Poraněná místa zeměkoule ve mně budí soucit. Obyčejná všední místa stvořeného světa udivují stejně jako zázračně tvarované rostliny, horniny, živočichové. Hmota vůbec se svou nevyčerpatelnou kreativitou života je nekonečným zdrojem inspirace.

Někdy se na zobrazování krajiny pohlíží jako na méněcennou disciplínu. Umění bez anatomie. Není-li však strom, květina, nebo řazeni prostorových plánů v krajině dobře zachyceno, vzniká stejná ne harmonie, jako u umění figurálního či portrétního. Esence, nebo zdůrazněný detail z přírodního světa převedený do uměleckého díla, nemohou vznikat ignorancí bez důvěrné znalosti pozorovaného. Úcta a vztah k zobrazovanému je předpokladem vzniku vážnějšího díla. Zákonitosti v přírodě rodí její genialitu. Naklánějící se země mění pramen v řeku.

V krajině nehledám park atraktivních přírodnin, pro pomazánku cizokrajných výjevů. Dort nedělního malíře líbivosti nejím. Hledám čistotu v přírodě pár dnů po stvoření. Lůžka zázraku vznikání života

ohrožena drancováním nutí k vyjádření se. Dává možnost vložit symbol, metaforu do těla krajiny. Obraz vzniká z údivu, okouzlení, z vděku za život na zemi. Je to forma modlitby…

Jiří Krtička:

Krajina, zážitek z krajiny, je téma, ke kterému se neustále vracím. Kompoziční řešení se odvíjí v prostoru směrem k linii, geometrickým rovinným útvarům a plánům. Výtvarná forma spolu s rukopisem mají vést ke kontemplaci, podobně jako procházka přírodou.

 

Pavel Herynek

Narozen: 1. 11. 1943, Polička
Studia:
1959–1963 SUPŠ, Brno
1964–1969 Katedra výtvarné teorie a výchovy FF UP v Olomouci.

Žije v Olomouci, zabývá se kresbou, tušovou malbou, tvorbou šperků a objektů a knižní ilustrací. Působení: 1972–1988 Divadlo hudby OKS v Olomouci – kurátor více než 160 výstav.
1990–2003 Katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci, kde založil a vedl ateliér Kov a šperk. 1992 a 1993 vedl kurzy tvorby šperků a objektů na Miami University v Oxfordu, USA.  

Členství:
1991 Spolek olomouckých výtvarníků
1999 Klub konkretistů 2 – Olomouc

Výstavy – výběr:
1974 Divadlo hudby, Olomouc 1977 Muzeum, Litovel 1982 Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc 1986 Slezské muzeum, Opava 1989 Galerie Dílo, Olomouc (+ L. Kolková) 1993 Městské muzeum a galerie, Polička; Stará radnice, Dům umění města Brna 1994 Jarní.../...de printemps. (+ M. Cvach), Galerie na Sovinci 1997 Cirkulární kresby a rotokaligrafie. Galerie J. Jílka, Šumperk (+J. Herynek) 1999 Rotokaligrafie a cirkulární kresby. Galerie Caesar, Olomouc; Ve víru kruhu. Národní technické muzeum, Praha 2000 Generace 2000. Galerie Octopus, Rýmařov (+ J. Herynek) 2002 Šperky, okrasy a věštby. Galerie Langův dům, Frýdek-Místek 2004 Šperky, objekty, kresby. Muzeum umění Olomouc 2007 Metanoia 2001–2007. Galerie J. Jílka, Šumperk; Výtvarný doprovod básní Paula Muldoona. Muzeum moderního umění Olomouc – Café 87 a Bistro Na Hradě, Olomouc 2009 Kresby k básním Nikki, Paula a Mary. Galerie Oldřicha Šimáčka, Olomouc 2010 Circularities. Mendlovo muzeum, Brno; Delineavit. Galerie Fons, Pardubice 2013 Darwinův svět. Galerie Caesar, Olomouc; Sdílení prostoru. Muzeum Rýmařov (+J. Krtička)

Od roku 1978 zastoupen na řadě společných výstav a ve veřejných sbírkách: CZ, SK, D, A, F, I, E, USA, J

Jan Jemelka

Narozen: 3. 5. 1953, Praha
Studia:
1968–1972 SUPŠ, Brno (prof. Jiří Coufal)
1972–1978 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Jan Smetana)

Žije v Olomouci, zabývá se malbou, grafikou a knižní ilustrací. Od roku 1980 výtvarně spolupracuje s architekty: Tomáš Černoušek, Ivo Goropevšek (SLO), Miroslav Vochta, František Zajíček, Jan Mléčka, Vojtěch Jemelka a se sochaři: Otmar Oliva, Pavel Hřebíček. Od roku 1982 navrhuje a realizuje s dílnou na výrobu vitráží Petra Kolínského v Bakově nad Jizerou velkoplošné vitráže převážně do sakrálních prostor:
Olomouc-Chválkovice; Uherské Hradiště-Sady; Zbýšov u Brna; Lohberg, D; Maribor, SLO; Řím, I; Radvanje, SLO; Piešťany, SK; Praha

Členství:
1983 Kruh Galerie H
1989 Klub přátel Andreje Tarkovského Kolín
1990 sdružení Otevřený dialog; TT klub Brno
1991 Spolek olomouckých výtvarníků

Výstavy – výběr:
1981 Sovinec 1982 Galerie mladých, Brno 1983 Divadlo hudby, Olomouc 1986 Klub Na Křenové, Brno; Psychiatrická léčebna, Kroměříž 1987 Galerie Pod podloubím, Olomouc 1989 Muzeum umění, Olomouc (+ Otmar Oliva); Galerie Melantrich, Praha 1990 Atrium, Praha  (+ Otmar Oliva) 1991 Galerie Typos, Brno 1992 GVU, Hodonín (+ Otmar Oliva) 1993 zámek, Vsetín (+ Otmar Oliva) 1994 Galerie U Týna, Praha (+ Pavel Hřebíček) 1995 Galerie Caesar, Olomouc (+ Otmar Oliva) 1996 Dům umění, Brno 1997 Maribor, SLO (+ Otmar Oliva) 1998 Galerie J. Jílka, Šumperk 1999 kino Hvězda, Uherské Hradiště (+ Tomáš Jemelka) 2000 Mánesova síň, Karviná 2001 Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 2005 Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2013 Galerie Caesar, Olomouc 2017 Galerie Synagoga, Hranice

Od roku 1979 zastoupen na řadě společných výstav a ve veřejných sbírkách: CZ, SK, D, I, SLO˝

Jiří Krtička

Narozen : 29. 4. 1954, Šumperk
Studia:
1973–1978 AVU, Praha (prof. František Jiroudek)

Žije v Olomouci, zabývá se malbou a kresbou. Působení: 1978–1989 Základní umělecká škola  v Šumperku a Uničově. 1990–2018 Katedra výtvarné výchovy PdF UP – obor malba. |

Členství:
1990 sdružení Otevřený dialog: TT klub Brno
1991 Spolek olomouckých výtvarníků
1999 Klub konkretistů 2 – Olomouc

Samostatné výstavy – výběr:
1983 Galerie Pod podloubím, Olomouc 1986 Sovinec  1988 Galerie Pod podloubím, Olomouc 1990 Galerie mladých, Brno 1994 Galerie Studio Della, Ostrava (+ O. Michálek, J. Shirasu) 1996 Galerie Caesar, Olomouc ; Galerie J. Jílka, Šumperk 1997 Dům umění, Brno; galerie 9, Praha 2010 Tudíž. Galerie kresby minikino, Ostrava; Na ráz. Café Steiner, Brno 2011 Nekonečnost prostoru. Hvězdárna, Zlín 2013 Sdílení prostoru. Galerie Octopus Muzea v Rýmařově, Rýmařov 2015 Pastely. Radniční galerie města Kyjova, Kyjov

Společné výstavy – výběr od roku 2000:
2000 Klub konkretistů 2 – Olomouc. Národní technické muzeum, Praha; Alfa 2000 Omega. Národní dům na Smíchově a vila Portheimka, Praha 2003 6 PKKAM /6 positionen konkreter kunst aus Mähren. Kammerhofgalerie der Stadt, Gmunden, D 2005 Použijte modul KK2. Dům pánů z Kunštátu, Brno; Olomouci napok Pécsett. Pécs, HU 2006 Kalendář pro Jindru Štreita. Slovenská národní galerie, Bratislava, SK 2010 Aspekty konkretismu – geometrie citlivosti, olomoucký okruh. Galerie amb – Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové 2011 Konkretisté v HK. Galerie U Přívozu, SVK, Hradec Králové 2012 Konkrétní podzim. Galerie U Přívozu, SVK, Hradec Králové; Useful symbiosis. Owensboro, USA 2013 Klub konkretistů a přátelé. 45 let poté. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava; Konkrétní podzim 2013, 2014, 2015. Galerie U Přívozu, SVK, Hradec Králové 2015 KONKRET-ISM 1967/2015. Topičův salon, Praha; Tváře krajiny. Rabasova galerie Nová síň pod Vysokou Bránou, Rakovník 2017 Aktuál 17. Galerie Caesar, Olomouc

 


 

   
 

Pavel Herynek – Ze série Kameny, 2017

 
   

 

   

Pavel Herynek – Ze souboru Z krajiny, 2016

Pavel Herynek – Ze souboru Z krajiny, 2016
   

 

   
.Jan Jemelka – Blesk. Jan Jemelka – Let I.
   

 

   
Jan Jemelka – Let II. Jiří Krtička – Písečná kosa.
   

 

   
Jiří Krtička – Průhled II. Jiří Krtička – Průhled III.
   


 

ZPĚT


 

Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

 

             © Galerie CAESAR  

 

NAVRCHOLU.cz