PŘIPRAVUJEME /  DALŠÍ VÝSTAVA  –  UPCOMING /  NEXT EXHIBITIONS


 

LEDEN 2019

Polooficiální výtvarná kultura v Olomouci v 70.-80. letech
Tvorba Martina Buriana, Dagmar Havlíčkové, Vladimíra Pospíšila a Jaroslava Vacla


 

Výstavní program Galerie Caesar v roce 2019

  Polooficiální výtvarná kultura v Olomouci v 70.-80. letech
Tvorba Martina Buriana, Dagmar Havlíčkové, Vladimíra Pospíšila a Jaroslava Vacla
  Vladimír Havlík – (K šedesátinám…)
  Adam Kašpar
  Václav Buchtelík / Jan Špaček
  Antonín Střížek / Johana Střížková
  Jan Knap
  Martin Mulač
  Magdalena Turzová
  Jakub Sobotka
   
  ARTPROJEKTY: Dana Štěrbová, Petr Zatloukal
  Aktuál 2019

Výstavní program Galerie Caesar v roce 2018


9. 1.–27. 1. 2018

Ivana Štenclová & Pavel Forman

Kontakt 2 

Vernisáž 9. 1. | 18:00


Pavel Forman
Narozen: 11. 11. 1977, Bruntál
Ivana Štenclová
Narozena: 27. 11. 1980, Vítkov
Žije a pracuje v Ostravě

Společný příběh i práce Ivany Štenclové a Pavla Formana a samotný proces tvorby je pro ně formou vzájemné neverbální komunikace, která se rodí bez předběžného plánu, intuitivně a živě. Na pozadí jsou jen společné názory budoucí atmosféry a ta si sama volí své prostředky. Paralelně pracují na dvou snímcích najednou a navzájem je předávají. Pavlovy malířsky zpracované prostory modelované znakovými rastrovámi, které nejsou nepodobné podvratným vzorům nástěnných váleček z babiččiny obývačky, jsou obývané Ivaninými filigránsky vykreslenými bytostmi - někdy s tvářemi lidí, jinými zvířaty, ale často i s takovými démony, kteří se krouží v nich. Klube se tak mytologie nového věku, založená nejen na soukromých osudech obou umělců, ale hlavně na prosakujících úmorů kolektivního nevědomí, které tak svědčí o nové ikonografii.

        

   

31. 1.–28. 2. 2018

František Turcsányi

Dezoriental / Chlazená vášeň


František Turcsányi
(1953)
Je slovenský malíř, řazený obvykle do art brut.
Autor není profesionálním malířem. Mnohé z jeho děl přetínají hranice minimalizmu, abstrakce a geometrizmu. Inspirací k tvorbě se mu stal několikaletý pobyt v Africe v Libyi, který reflektuje část jeho umělecké činnosti. Na jeho obrazech tak nacházíme lidskou figuru doplněnou bohatou pouštní vegetací, či prvky architektury. K realističtějšímu zobrazování skutečnosti mají nejblíže portréty autorových nejbližších. Podněty z Afriky autor po návrate dlouho zpracovával, postupem času se však začal od nich osvobozovat. František Turcsányi svojí uměleckou činností už dávno překročil rámec amatérské tvorby. Avšak statut amatérského umělce je pro něj spíše výhodou, protože ho k tvorbě nenutí nic kromě vnitřní potřeby přenést na plátno svoje emoce a inspirace.

   

6. 3.–31. 3. 2018

Radek Bigoš,
Michal Ožibko,
Zdeněk Trs

Cizí světy.


Radek Bigoš
Narozen: 1987, Ostrava

Michal Ožibko
Narozen: 1981, Šumperk

Zdeněk Trs
Narozen: 1985, Liberec

Pojem transpozice označuje převod či přenos významu při zachování jeho podstaty. Příkladem budiž hudební skladba převedená z jedné tóniny do jiné, typologicky shodné varianty, přičemž vztahy mezi jednotlivými tóny zůstávají totožné, stejně jako tempo, rytmus a přednes. Právě využívání tohoto principu spojuje trojici autorů, Radka Bigoše, Michala Ožibka a Zdeňka Trse, kteří se shodně pokoušejí reflektovat odlišný, vysoce komplexní systém a převést jej v jiný, ještě komplexnější, aniž by utrpěla jeho podstata – a to ať už se jedná o vnitřně atomizované předměty reálného světa (MO), metaforickou poezii (RB) nebo obecné principy astronomie (ZT).

 

 

4. 4.–27. 4. 2018

René Hábl

Osamělost prvočísel

Narozen: 29. 11. 1968, Uherské Hradiště

René Hábl patří do generace umělců, kteří zahajovali své studium na pražské Akademii výtvarných umění na sklonku komunistické totality a absolvovali školu v nové svobodné době, která si přes rychlost faktických politických změn teprve hledala za plného provozu „vlastní tvář“. Autor si během studia odžil transformační proces, kterým procházela nejen společnost, ale také nejstarší vysoká umělecká škola v ČR. Stopy a ohlasy těchto „velkých metamorfóz“ se staly základním motivem Háblovy malířské tvorby, pro niž je charakteristická procesuálnost, integrační a dezintegrační pohyb motivů, střídání malovaného a distančního rukopisu a především intuitivní zrušení hranice mezi tzv. abstraktním výrazem a figurací.

 

 

9. 5. - 31. 5. 2018

Jakub Tomáš

Smuggler


Narozen 4. 4. 1982, Jihlava

Jakub Tomáš se profiluje na české umělecké scéně jako výrazný malíř nejmladší generace, kterému se daří aktualizovat tradiční médium závěsného obrazu pro současnost. K obrazu přistupuje jako k živé otevřené struktuře, kterou je třeba pokaždé zpochybnit, aby mohla být ve své platnosti znovunastolena. Na jeho obrazy je potřebné se dívat jako na formy jazyka samotné malby ve vztahu k trojdimenzionálnímu objektu a papírové, perforované koláži. Ta je součástí celé řady jeho malířských sérií. Umělec svou tradiční malbou překračuje hranice tradiční malby a zároveň je schopný posunout vnímání závěsného obrazu, otevřít ho směrem ke koláži, instalaci nebo architektuře a malebnými prostředky neustále pokoušet jeho limity.
V současnosti dál pracuje s principem koláže, jako by se ale při tom obloukem vrátil na začátek, tedy ke kresbě. Jenže tentokrát kreslí nůžkami. Mimo to pokračuje ve své scénické skládané malbě, s motivy zasazenými do drobných objektů, pronikáním různých prostředí a nekonečnou zásobárnou reprodukcí a fotografií. Ve skutečnosti to, co zajímá autora nejvíc je rozhraní mezi realitou a iluzí.

   
5. 6. - 28. 6. 2018

Jan Kovářík

Statuofilia

Narozen: 28. 3. 1980 Kyjov

Výstavní projekt připravený přímo pro specifický prostor galerie autor staví na základech klasického sochařství a jeho přesahů do experimentální polohy hledající nové formy, možnosti vyjádření a účinku.

Jedná se o prezentaci tří projektů, které se v jeho tvorbě volně prolínají a samy sebe doplňují.  Jsou to projekt uzavřené formy, projekt otevřené formy a projekt kontrolované náhody.

 

   
3. 7. - 27. 7. 2018

Svatopluk Otisk

Stůl na Vagoně s přáteli

kurátoři: Petr Veselý, Miroslav Schubert

Malíř Svatopluk Otisk se narodil 11. prosince 1950 v Doubravě, zemřel 14. května 2017. Vyučil se dřevomodelářem a poté studoval malířství v Brně na Střední uměleckoprůmyslové škole (1969–1973). V první polovině 80. let žil na Vysočině, v Osové Bítýšce
s nedalekým Demlovým Tasovem a na opačném konci Vysočiny ležícím Reynkovým Petrkovem, jejichž díla mu byla blízká. Od poloviny 80. let až potom žil se svojí rodinou v Dolní Lutyni v domku, obklopeném zahradou a polem. Svatopluka Otiska můžeme pokládat za umělce, který větší část svého života stál na okraji výtvarného dění. Především životní okolnosti mu neumožnily, aby se trvale integroval v nějakém uměleckém prostředí. Určité zázemí snad měl v Brně, kde studoval a v Olomouci, kde získal řadu přátel, kteří jeho práci sledovali a vážili si jí. Teprve v posledních letech se svojí tvorbou začal dostávat do širšího povědomí. Domnívám se, že jedním z podstatných momentů pro pochopení povahy jeho práce je právě vztah k místu, ve smyslu jeho utváření, zabydlování v souznění s jeho danostmi, doslova ustavování.
   
   

31. 7. - 31. 8. 2018

Antonín Sondej

Identity


Kurátoři: Miroslav Schubert, Barbora Kundračíková

Narozen: 7. 5. 1992, Rychnov nad Kněžnou
Antonín Sondej patří mezi nejvýraznější a nejtalentovanější studenty současného ročníku v ateliéru grafiky pod vedením Dalibora Smutného.
Výstava bude jeho první větší prezentací a představí práce na papíře i v malbě, zaměřené na téma portrétu. Ukáže jak expresivní, tak niternou polohu jeho tvorby, která je svou koncentrovaností a řemeslnou zdatností zcela výjimečná. Sondejově talentu se nakonec dostalo pozornosti při řadě kolektivních, výběrových výstav, včetně grafiky roku (2015 – 21. ročník Grafiky roku / Clam-Gallasův palác, Praha).
Výstava tohoto mladého autora naplňuje výstavní koncept galerie – představovat a dávat příležitost začínajícím talentovaným autorům.
         
 

   

4. 9.–28. 9. 2018

Pavel Herynek, Jan Jemelka,
Jiří Krtička

Okouzleni krajinou


Kurátoři: Šárka Belšíková a Miroslav Schubert

Výstava prací Pavla Herynka, Jana Jemelky a Jiřího Krtičky, v jejichž díle dlouhodobě rezonuje příroda a krajina. Výstava bude prezentovat malířská, grafická a kresebná díla z posledních tří let. Kromě přátelských vazeb je v profesní rovině pojí hlavně jejich bytostný vztah k přírodě, k jejím proměnám. Každý podle svého rozdílného naturelu obráží ve svém výtvarném vyjádření inspiraci bohatým světem přírody. Nepopisně, s tvůrčím úsilím a výtvarným přetvářením inspiračních pramenů, nalézají svoji vlastní formu vyjádření krásy, rozmanitosti, bohatosti a vznešenosti přírody.
V dalším plánu jde na této výstavě o vícebarevný obraz pohledu na tvář krajiny/přírody jak v malbě a grafice, tak i ve volné kresbě.
             

 

   
1. 10.

Iva Vodrážková – Viktorie Langer (Valocká)

Periferie v pohybu


Kurátor: Mirek Vodrážka

Iva Vodrážková, rozená Pelikánová
Narozena 4.srpna 1951 v Olomouci

Viktorie Valocká
Narozena 1988, Žiar nad Hronom
Finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017Společný výtvarný projekt Viktorie Valocké a Ivy Vodrážkové PERIFERIE V POHYBU se inspiruje symbolem okraje jako rituálně neklidným a přechodovým veřejným místem. Znaky periférie jsou rozptýlenost, fluktuace, stav nouze, linie úniku, ztracenosti, ale i hledání nového počátku.
Společná výstava Viktorie Valocké a Ivy Vodrážkové je vzájemně provázaným konceptem, jehož pojítkem je nejen civilizační a kulturní fenomén periférie, ale i možnost konfrontace dvou autorských linií.
Projekt PERIFERIE V POHYBU vytváří dvě generačně odlišné umělkyně, které spojuje fascinace textilními materiály, které byly tradičním uměleckém paradigmatu vytěsňovány na uměleckou periférii. Ačkoliv je pro každou z umělkyň určující jiná životní, politická zkušenost nebo odlišnost formotvorných kulturních kódů, uměleckých inspirací a emocionálních zkušeností, symbol látkové periférie pro ně představuje důležitou hodnotu, kterou se snaží vyjádřit pomocí výtvarných prostředků.
 
   

Miroslav Šnajdr st.

Kurátor: Miroslav Schubert

Miroslav Šnajdr st.
Narozen 8. listopadu 1938 v Toveři (u Olomouce). 
Malíř, kreslíř, příležitostný grafik.

Miroslav Šnajdr st. patří od poloviny šedesátých let mezi přední české malíře nejen své generace.
Vystavuje od roku 1965
a
od roku 1990 je členem TT klubu výtvarných umělců a teoretiků v Brně, od roku 1991 Spolku olomouckých výtvarníků a od roku 1992 Umělecké besedy.
V roce 1999 mu byla udělena Cena města Olomouce za celoživotní tvorbu.  V roce 2001 obdržel cenu Michala Ranného za významný přínos jeho tvorby české výtvarné kultuře.

 

   

Aktual 2018

Kurátor: Miroslav Schubert

Kolektivní výstava Aktual 2018, každoroční přehlídka                
– rekapitulace prací okruhu umělců Galerie Caesar,
vzniklé v roce 2018.
 

 

 
 

 

 Celoroční výstavní program Galerie Caesar je finančně podporován z grantu Ministerstva kultury ČR,
města Olomouce a Olomouckého kraje.

 

© Galerie CAESAR